Kwaliteitsbeleid

De scope van Metals Chemical Maastricht B.V. (hierna: MCM) is:

 

In- en verkoop en im- en export van (non) ferroproducten en –residuen ten behoeve van recycling, regeneratie en hergebruik.

 

Hierop gebaseerd heeft het bedrijf haar kwaliteitsbeleid als volgt omschreven.

 

Om op een juiste wijze invulling te geven aan de scopeomschrijving heeft MCM een effectief en efficiënt kwaliteits-, milieu- en veiligheids- (VBS) managementsysteem (verder aangeduid als: managementsysteem) opgezet en onderhoudt dit ook. De bepaling of de werkzaamheden voldoen aan wet- en regelgeving en contractuele afspraken, wordt uitgevoerd op basis van objectieve bewijsvoering. Tijdens de directiebeoordeling wordt hier specifiek aandacht aan besteed.

 

Het kwaliteitsbeleid is de basis voor het bepalen van kwaliteitsdoelstellingen voor de organisatie en, waar van toepassing, voor relevante niveaus in de organisatie.

Mogelijkheden om het beleid aan te passen en te verbeteren/optimaliseren worden op jaarlijkse basis beoordeeld tijdens de directiebeoordeling. De resultaten van deze directiebeoordeling worden beschikbaar gesteld aan- en gecommuniceerd met het personeel.

MCM streeft naar het continu verbeteren van het managementsysteem. Het personeel van MCM wordt aangemoedigd om ideeën ter verbetering van het managementsysteem te communiceren aan het management. Alle verbeterideeën en andere zaken die een relatie hebben met het managementsysteem, worden per kwartaal gereviewd door het management. Na deze kwartaal review worden resultaten van het overleg gecommuniceerd met alle personeelsleden.

Alle relevante documenten van het managementsysteem zijn continu beschikbaar voor alle personeelsleden. Het personeel wordt geïnformeerd betreffende alle relevante wijzigingen van het managementsysteem.

MCM stelt zeker dat het management en personeel volledig op de hoogte zijn van de doelstellingen. Waar nodig worden hiervoor interne bijeenkomsten of trainingssessies gebruikt.

MCM is zich bewust van het belang om te voldoen aan de klanteneisen. Op een regelmatige basis zal MCM daarom ook de klanttevredenheid meten om te kunnen voldoen aan deze klanteneisen en waar mogelijk de klantenverwachtingen te overtreffen.

Het kwaliteitssysteem (als onderdeel van het gehele managementsysteem) van MCM is gebaseerd op de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2015. De directie van MCM conformeert zich dan ook aan deze eisen.

Arbeidsomstandigheden:

Ook medewerkers moeten ons bedrijf waarderen. Tevreden en gemotiveerde medewerkers vormen immers de ruggengraat van het bedrijf. Een goede zorg voor de arbeidsomstandigheden speelt daarbij een belangrijke rol.

Het arbobeleid zal daarom minimaal voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in de Arbowet. Het arbobeleid is gericht op het voorkomen van persoonlijk letsel, het voorkomen van materiële schade en het welzijn van onze medewerk(st)ers. Onveilige werkmethodes of situaties worden / mogen niet worden geaccepteerd. Ook derden dienen beschermd te worden tegen de risico’s van onze werkzaamheden.

De Arbowet geeft in artikel 3 aan dat elk bedrijf systematisch en structureel aandacht moet besteden aan arbeidsomstandigheden. Bij het voeren van beleid gaat het erom, dat er doelen worden gesteld die consequent worden nagestreefd

Tot de arbeidsomstandigheden behoren veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten, inclusief de zogenaamde psychosociale arbeidsbelasting, zoals werkdruk en het voorkómen van agressie en geweld, pesten op het werk en seksuele intimidatie van werknemers, alsmede de beperking van de nadelige gevolgen van deze gebeurtenissen. Het beleid is ontwikkeld voor deze zaken, mede met het oog op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Ook voor andere onderwerpen kan specifiek beleid nodig zijn, wanneer deze in belangrijke mate binnen het bedrijf voorkomen.

Milieubeleid:

Ook de maatschappij moet ons bedrijf waarderen. Bedrijven worden door de maatschappij steeds vaker beoordeeld op de milieubelasting die zij veroorzaken. Wij streven er naar het milieu zoveel als mogelijk te ontzien, te werken aan continue verbetering van ons milieumanagementsysteem en continu te werken aan het voorkomen van milieuvervuiling. Sterker, wij zullen onze klanten zoveel als mogelijk adviseren en oplossingen aandragen, welke niet belastend zijn voor het milieu of welke mogelijk zelfs milieu ontlastend zijn.

Om dit te bereiken is, als onderdeel van het managementsysteem, een milieumanagementsysteem opgezet conform uitgangspunten, zoals vermeld in de NEN-EN-ISO 14001:2015. Op basis van het beleid worden milieu doelstellingen geformuleerd, die periodiek worden beoordeeld (document: Doelstellingen Milieu en Veiligheid)

 

Operationeel

  • Dit betekent dat wij ons verbinden aan het voldoen aan de wettelijke eisen en aan andere eisen, waaronder de door ons zelf gestelde eisen zoals:
  • Aan onze leveranciers: het voldoen aan het leveren van, waar mogelijk, milieuvriendelijke basismaterialen;
  • Aan onze opdrachtgevers: het meewerken aan een milieuvriendelijke uitvoering van onze werkzaamheden;
  • Aan onze medewerkers: het op een milieuvriendelijke wijze uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden.

Maar ook:

  • dat wij open staan voor nieuwe ontwikkelingen die processen en materialen milieu-vriendelijker kunnen maken.
  • dat ook bij het nemen van milieumaatregelen voorkeur geven aan een bronaanpak onze voorkeur genieten.

Strategisch

Daarnaast hebben wij de ambitie om:

  • Optimale veiligheid te realiseren in onze processen als basis om invulling te geven aan een zo breed mogelijk verwerkingspotentieel aan verschillende afvalstromen binnen de productielocatie te Maastricht (preventiebeleid en veiligheidsbeheersysteem)
  • Onze klanten (aanbieders en afnemers) volledig te ontzorgen in de complexe structuren rondom transport van (afval)stoffen en notificatieprocessen;
  • Onze rol te versterken op het gebied van toepassing van nieuwe technieken en/of proces verbeterende technieken in de opwerkprocessen van metaal-residuen. Primair ontstaan hierdoor kansen voor de inzet van nieuwe en andere stromen (bijv. met lager gehalten aan metalen). Daarnaast kan de hierbij opgedane kennis, inzicht en ervaring ook ingezet wordt ter preventie (verminderen/elimineren afvalstromen).
  • Onze toeleveranciers, afnemers en transporteurs actief te beoordelen op hun milieuperformances, overeenkomstig MCM-streven.

Veiligheidsbeleid

MCM heeft als belangrijkste doelstelling om de bedrijfsvoering te optimaliseren, waarbij het aantal calamiteiten geminimaliseerd wordt en eventuele schade voor mens en milieu wordt voorkomen. Veiligheid voor de eigen medewerkers (zie ook bovenstaand onder Arbeidsomstandigheden) en de omgeving is hierbij cruciaal. MCM valt onder de werkingssfeer van het Brzo2015. Vanuit de verplichtingen die hieruit volgen is een Veiligheidsbeheersysteem opgezet, dat is geïntegreerd in het managementsysteem.

Onderdeel van het VBS vormt het preventiebeleid PBZO (Preventiebeleid Zware Ongevallen), waarmee veiligheidsaspecten op een systematische en wederkerende wijze (Plan-do-check-act) zijn gewaarborgd.

Het veiligheidsbeheersysteem nader beschreven in het handboek. Het preventiebeleid is specifiek uitgewerkt in het PBZO-document, dat een integraal onderdeel uit maakt van het managementsysteem.