Milieuvergunning en certificering

Metals Chemicals Maastricht beschikt, met betrekking tot de  exploitatie in het algemeen en de werf in het bijzonder,  over alle vereiste vergunningen, verstrekt door de gemeente Maastricht en provincie Limburg.  Deze vergunningen zien erop toe dat op een efficiënte, milieu- en arbeidsveilige, duurzame en veilige wijze de exploitatie van (gevaarlijke) afvalstoffen en schroot plaatsvindt. Tenslotte wordt de externe veiligheid gewaarborgd.

           

In Nederland vallen bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke (afval)stoffen onder het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO). Metals Chemicals Maastricht heeft er bewust voor gekozen onder deze categorie te vallen. Het doel van het BRZO is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen met gevaarlijke (afval)stoffen. Bedrijven die onder deze wet vallen, heten BRZO-bedrijven. Voor deze bedrijven gelden strengere regels dan voor andere bedrijven.

 

Metals Chemicals Maastricht BV is gecertificeerd volgens ISO 9001: 2015 (Kwaliteitsmanagementsysteem) en ISO 14001: 2015 (Milieuzorgsysteem)

 

Verder beschikken we over vergaande expertise met betrekking tot de notificatie trajecten die gevolgd moeten worden bij het aanvragen van toestemming bij de betreffende autoriteiten bij het grensoverschrijdend transport van (gevaarlijke) afvalstoffen (EU verordening Nr. 259/93 en Nr. 1013/2006).