Zapobieganie i bezpieczeństwo

Wspaniale w

Zapobieganie i bezpieczeństwo

Głównym celem MCM jest optymalizacja działań biznesowych, a tym samym minimalizacja liczby sytuacji awaryjnych oraz zapobieganie wszelkim obrażeniom ciała i szkodom środowiskowym. Bezpieczeństwo naszych pracowników i środowiska jest w tym względzie najważniejsze.

MCM podlega zakresowi rozporządzenia w sprawie poważnych wypadków (ryzyk) BRZO z 2015 r.
(" Besluit Risico's Zware Ongevallen" ), znany na całym świecie jako dekret SEVESO III. Wynikające z niego zobowiązania stanowiły podstawę systemu zarządzania bezpieczeństwem, który został włączony do systemu zarządzania MCM.

Za bezpieczeństwo odpowiada przede wszystkim sama firma. Firmy SEVESO są kontrolowane przez rząd pod kątem zgodności z przepisami SEVESO. MCM będzie poddawany kontroli co najmniej raz w roku zgodnie z przepisami SEVESO III. MCM przestrzega tych surowych przepisów.

Skupiamy się na następujących tematach